اسامی شهدا

شهید مدافع حرم،اسمی-ابراهیم

شهید مدافع حرم،آسمیه-عباس

شهید مدافع حرم،الیاسی-اصغر

شهید مدافع حرم،ایزدیار-رضا

شهید مدافع حرم،اینانلو-محمد

شهید مدافع حرم،بدوی-حبیب

شهید مدافع حرم،تمام زاده-علی

شهید مدافع حرم،جلیلوند-حیدر

شهید مدافع حرم،خلیلی-محمدحسن (رسول )

شهید مدافع حرم، دهقان آزاد-غلامحسن

شهید مدافع حرم،رشوند آوه-عبدالرشید

شهید مدافع حرم،رزاقی-حسن

شهید مدافع حرم، سلمانیان-مجید

شهید مدافع حرم،شریفی-هادی

شهید مدافع حرم،شیری جعفرزادە-حبیب الله

شهید مدافع حرم،عبدیان-قدرت

شهید مدافع حرم،عسگری-مهدی

شهید مدافع حرم،فلاح پیشه-اصغر

شهید مدافع حرم،قاسمی-مهدی

شهید مدافع حرم،قارلقی-سعید

شهید مدافع حرم،قبادی-علیرضا

شهید مدافع حرم،قریشی-سیداحمد

شهید مدافع حرم،قنواتی-علیرضا

شهید مدافع حرم،کارگر برزی-رضا

شهید مدافع حرم،کاظمی-حمزه

شهید مدافع حرم،کمالی دهقان-محسن

شهید مدافع حرم،مدواری-میثم

شهید مدافع حرم،مسیب زاده-مرتضی

شهید مدافع حرم،معینی زاده-محمد

شهید مدافع حرم،مصطفایی-عین‌الله

شهید مدافع حرم،معافی-محمد

شهید مدافع حرم،نریمانی-محمود

شهید مدافع حرم ،نصیری-شعبان

شهید مدافع حرم،نعمایی عالی-مهدی

شهید مدافع حرم،نوروزی-محمد

شهید مدافع حرم،نوروزی-مهدی

شهید مدافع حرم،واحدیبهروز

شهید مدافع حرم،ابراهیمی-شیرحسین

شهید مدافع حرم،ابراهیمی-محمداکرم

شهید مدافع حرم،ابراهیمی-سلطان

شهیدمدافع حرم،ابراهیمی-مجتبی

شهید مدافع حرم،احمدی-اسد

شهیدمدافع حرم،احمدی-امین

شهید مدافع حرم،احمدی-حسین

–شهید مدافع حرم،احمدی-میراحمد

شهیدمدافع حرم،اعتمادی-ضامن

شهیدمدافع حرم،امیری-سید جعفر

شهید مدافع حرم،امیری-روح الله

شهید مدافع حرم،امیری-نورالله

شهید مدافع حرم،امیری-خداداد

-_شهید مدافع حرم،امیری،غلامعباس

شهید مدافع حرم،انوری-حیدر

شهیدمدافع حرم،بربری-محمد(نام مستعار:پناهی)

شهید مدافع حرم،تقوایی-گل محمد

شهید مدافع حرم،توکلی-سید محمد

شهید مدافع حرم،جعفری-زمان

شهید مدافع حرم،جعفری-غلامعلی

شهیدمدافع حرم،جعفری-حسن

شهید مدافع حرم،جعفری-علیرضا

شهید مدافع حرم،جعفری-عبدالعظیم

شهید مدافع حرم،حسنی-محمد انور

شهید مدافع حرم،حسنی-جعفر

_شهید مدافع حرم ،حسنی-ظفر

شهید مدافع حرم،حسنی-علی

شهیدمدافع حرم،حسینی-جوادالله

شهید مدافع حرم،حسینی-سیدعلی

_شهید مدافع حرم،حسینی-محمدزمان

شهید مدافع حرم،حسینی-ضمیر

شهیدمدافع حرم،حسینی-سیدرضا

شهیدمدافع حرم،حسینی-سیدعیسی

شهیدمدافع حرم،حسینی-سید علی احمد

شهید مدافع حرم،حسینی-سید محمدانور

شهیدمدافع حرم،حسینی-محمد

شهید مدافع حرم،حسین زاده-مختار

شهیدمدافع حرم،حیدری-محمود

شهیدمدافع حرم،حیدری-شریف

شهید مدافع حرم،حیدری-حبیب

شهیدمدافع حرم،حکیمی-حمید

شهیدمدافع حرم،حکیمی-صادق

شهیدمدافع حرم،خاوری-سردار

-شهید مدافع حرم،خاوری-محمدحسین

شهید مدافع حرم،دولتی-غلامعلی

_شهید مدافع حرم،رستمی-علی محمد

شهید مدافع حرم،رضایی-مرتضی

شهیدمدافع حرم،رضایی-سیدجواد

شهیدمدافع حرم،رضایی-محمدعلی

شهید مدافع حرم،رضایی-شاه ولی

شهید مدافع حرم،رضایی-نبی

شهید مدافع حرم،رضایی-نعیم

شهیدمدافع حرم،سروری-نعمت الله

شهیدمدافع حرم،سلطانپور-محمدمهدی

شهید مدافع حرم، صداقت-امین

_شهید مدافع حرم،عادلی-علی

شهید مدافع حرم،عزیزی-حکیم

شهید مدافع حرم،علی دادی-منصور

شهید مدافع حرم ، علیزادهعلی اصغر

-شهید مدافع حرم،قربانی-علی

شهیدمدافع حرم،کریمی-رمضان

شهید مدافع حرم،کرمی-ستار

شهید مدافع حرم، محمدی-جواد

شهید مدافع حرم،محمدی-سفیر حسین

شهیدمدافع حرم،مرادی-مهدی

-شهیدمدافع حرم ، موسویسید شریف

شهید مدافع حرم ،موسویسید محمد

شهیدمدافع حرم،میرزایی-عبدالله

-شهید مدافع حرم،نجفی-خداداد

-شهید مدافع حرم،نقوی-سید علی

_شهید مدافع حرم،نوروزی-علیرضا

شهید مدافع حرم،واحدی-نعمت الله

-شهید مدافع حرم،وفایی-حمید

-شهید مدافع حرم،هاشمی-سید نعمت

شهید مدافع حرم،یاوری-حسین

شهید مدافع حرم،یعقوبی-الله یار

شهید مدافع حرم،یعقوبی-ابراهیم