سردار شهید حاج شعبان نصیری
7 سال گذشت
شهید حاج شعبان در 5 خرداد 1396 در شهر موصل عراق به شهادت رسید
او به جهان آرای موصل شهره است
شهید حاج شعبان یکی از فرماندهان لشگر10 و همچنین سپاه بدر در سال های دفاع مقدس بود.