نقش و جایگاه آمریکا  در شکل  گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی “دولت اسلامی عراق و شام” (داعش)

نقش و جایگاه آمریکا در شکل گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی “دولت اسلامی عراق و شام” (داعش)

چکیده:
در این مقاله تلاش شــده اســت تا نقش و جایــگاه آمریکا و برخی از کشــورهای منطقه نظیر
گیری و گســترش دامنه فعالیت گروه تروریستی “دولت اسلامی عراقعربســتان و قطر در شکل
های پنهان مالی وو شــام” (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشــان داده شود. در واقع کمک
هایهای دولتی و یا گروهنظامی این کشــورها به داعش که در برخی از موارد توســط شخصیت
های ضد بشری این گروه را فراهم نموده است. در پاسخ بهشود، زمینه فعالیتخبری آشکار می
گیری گروه تکفیری داعش چه بودهاین سوال که «نقش آمریکا و سایر کشورهای منطقه در شکل
های پنهان مالی و نظامی آمریکا و همدستانش نظیر عربستان منجراست؟”، فرضیه «حمایت
گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شده است” دربه شــکل
قالب چارچوب تئوریک “کنش امنیتی آمریکا” بررسی شده است… ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.